โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลยุทธ์

กลยุทธ์โรงเรียน

ข้อที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ข้อที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ ๓  พัฒนาครู ผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ
ข้อที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
             ทางการศึกษา
ข้อที่ ๕  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
             การจัดการศึกษา      
ข้อที่ ๗ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน