โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ประวัติโรงเรียน
 
           พระครูสถิตย์วรธรรม อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ทาและ คุณดิลก  ศรีแก้ว อดีตสมาชิกสภาจังหวัดลำพูนในสมัยนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าควรมีการขยายการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ในเขตตำบลทากาศ และทาขุมเงิน ได้ศึกษาต่อในเขตพื้นที่ของตนเอง ไม่ต้องไปศึกษาต่อในเมือง ซึ่งมีระยะทางไกล การเดินทางไม่สะดวจึงได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบล   และประชาชนในเขตตำบลทาขุมเงิน และตำบลทากาศ มาประชุมปรึกษาหารือกัน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น โดยเริ่มแรกให้ใช้สถานที่เรียนของโรงเรียนบ้านศรีป้านไปก่อน จากนั้นได้ขอที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลทาขุมเงินและได้ขออนุมัติให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนด้วยความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน เป็นค่าก่อสร้างอาคารชั่วคราวกรมสามัญศึกษาแบบ ๐๐๔ จำนวน ๖ ห้องเรียนและสร้างส้วมแบบชั่วคราว ๑ หลัง โดยได้ทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๙ มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนจำนวน ๗๖ คน เปิดสอนจำนวน ๒ ห้องๆ ละ ๓๘ คน ครูจำนวน ๓ คน ผู้บริหารคนแรกคือนายบริบูรณ์  สุทธสุภา  โรงเรียนแห่งนี้ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙ มีชื่อว่า โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๔  ตำบลคือ  ตำบลทากาศ ตำบลทากาศเหนือ ตำบลทาขุมเงิน และ ตำบลทาทุ่งหลวง