โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
สัญลักษณ์/อัตลักษณ์โรงเรียน
 สัญลักษณ์
"สุริยา ภูผา วิหค" 

 
อัตลักษณ์
ตระหนักรู้คุณค่า รักษาวัฒนธรรมชาวยอง

 
เอกลักษณ์          
สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น