โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

นายยุทธพงษ์ สมสัก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัทราภรณ์