โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัฐกานต์ นันตากาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทัศน์ ยาทอง
ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 0931325152

นายทินกร สุตินกาศ
ครู คศ.3

นายภิญโญ สุวรรณ์
ครู คศ.2

นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ครู คศ.3

นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ครู คศ.1

นางสาวพลับพลึง ปละอุด
ครูอัตราจ้าง

นายศุภชัย ต๊ะกัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนิษฐเนตร์ ภูมี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู