โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการ (คณิตศาสตร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณปภัทร ไชยวงค์ษา
ครูชำนาญการ (คณิตศาสตร์)