โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ข้อมูลผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
 
นายยงยุทธ กันไชยสักผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร2 พฤศจิกายน 2563-ปัจจุบัน 

นายกิตติ ปานมีผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร1 ตุลาคม 2561 – 30 ตุลาคม 2663 
 
นายภาษิต บุษมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร8 สิงหาคม 2561 – 30 กันยายน 2561  

นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร10 ตุลาคม 2557 – 30 เมษายน 2561 

นายพิสิษฐ คำบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร15 มิถุนายน 2555 – 10 ตุลาคม 2557 

นางช่อฟ้า ม่วงมณีผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร13 กรกฎาคม 2552 – 14 มิถุนายน 2555  

นายอรรณพ ปัญญาโกษาผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร16 พฤษภาคม 2548 – 3 กรกฎาคม 2552

นางสาวมัสฤณ ธนนราพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร11 พฤศจิกายน 2546 – 12 พฤษภาคม 2548 

นายบุญโชติ มณีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร19 มกราคม 2543 – 6 พฤศจิกายน 2546 

นายสว่าง กติกาผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร14 มกราคม 2542 – 19 มกราคม 2543 
Adobe Acrobat Document ข้อมูลผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.15 KB