โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
คณะผู้บริหาร

นายยงยุทธ กันไชยสัก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กกกกก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทธินันท์ ญาณะตัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายสุทัศน์ ยาทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางณัฐกานต์ นันตากาศ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนงานและงบประมาณ

นายภิญโญ สุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายดนุพล วงค์พนัสสัก
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายทินกร สุตินกาศ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายสมพงษ์ ทวีโล
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางณัฐกานต์ นันตากาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเพลินพิศ ชัยวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นายสุทธินันท์ ญาณะตัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายไววิทย์ พรหมเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุหลัน วงค์คำมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรพรรณ คำกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม