โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 เม.ย. 64 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.ปลาย
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.ปลาย  ณ จังหวัดเชียงใหม่
ชุดพละ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
30 มี.ค. 64 ถึง 01 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียน ฝ่ายทะเบียนวัดผล /นางชัชฏาภรณ์ หงษ์นวล
17 มี.ค. 64 การติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค โคโรนา 2019
การติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค โคโรนา 2019
ห้องเกียรติยศ ครูเพลินพิศ ชัยวงค์
15 มี.ค. 64 ถึง 23 เม.ย. 64 กำหนดการสอนชดเชยในคาบเรียนที่ 9
กำหนดการสอนชดเชยในคาบเรียนที่ 9  เวลา 15.20-16.10 น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียนตามวันกิจกรรมปกติ ครูอ้อยใจ ประเสริฐสังข์
25 ก.พ. 64 เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร / แต่งกายชุดลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ / ครูบุญเทือง จี้ฟู
25 ก.พ. 64 ค่ายยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563
ค่ายยุวกาชาด  ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร / ชุดยุวกาชาด ครูแจ่มจรัส คำวงษา
24 ก.พ. 64 ค่ายกิจกรรม STEM ประจำปีการศึกษา 2563
ค่ายกิจกรรม STEM  ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร / ชุดพละศึกษา ครูณปภัทร ไชยวงษา